Forfatterarkiv: admin

Lån fra selskap til personlig aksjonær

Forskrift fastsatt om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Unntakene utvides med blant annet kreditt under kr 100.000, dersom kreditten innfris innen 60 dager.

Departementet har kommet til at det skal gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Dette erstatter det opprinnelige forslaget om å unnta reiseforskudd på inntil 50.000 kroner.

Videre gis det unntak for kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager.

Samlet gjelder følgende unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte:

  1. Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt
  2. Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
  3. Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, som arbeidsgiverselskapet. Aksjer eller selskapsandeler som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal regnes med ved beregningen av den ansattes aksje- eller selskapsandel
  4. Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3

Reglene er gitt virkning fra 7. oktober 2015.

Skatteattest og mva-attest i Altinn

Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Fra og med uke 42 kan du bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert.

Skatte- og mva-attesten produseres samme dag som bestillingen og sendes elektronisk i PDF-format til den enkeltes meldingsboks i Altinn. Attestene bestilles på skjema RF- 1316 Attestbestilling i Altinn.

Normalt vil mottaker være den som attesten gjelder (person eller selskap), men for noen attester kan mottaker også være en annen enn den attesten gjelder. Det siste er eksemplifisert ved det tilfelle der et meklerfirma bestiller Likningsverdi eiendom på vegne av eiendommens eier.

Den enkelte kan bestille attester for seg selv, sitt personlige firma eller for selskaper der bestiller har rettighet til å gjøre det. For bestilling for seg selv eller enkeltpersonforetak trengs Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter. Ved bestilling for selskap trengs derimot Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, mens signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet.

Kilde:

Altinn og veiledning til RF-1316.